7 ноември 2008 г.

Архив:Покана за свикване на Общо събрание

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Р.България – ЮЛНЦОП

УС на “Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в България” - София, на основание чл. 33 от Устава свиква Общо събрание на Сдружението на 07 декември 2008 год. (неделя), от 10.00 часа в Аулата на Лесотехнически университет, гр. София, ж.к. “Дървеница”, бул. ”Климент Охридски” № 10, при следния дневен ред:

І. Обсъждане на проект за бюджет на Сдружение “Фридрих Шилер” за 2009 календарна година, в това число:
  1. Промяна на размера на членския внос;
  2. Промени в разгърнатото щатно разписание на служителите, работещи по трудови договори със Сдружение “Фридрих Шилер”
ІІ. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.