21 януари 2010 г.

Архив: Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение “Фридрих Шилер” на 21 февруари 2010 година

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Република България“

УС на “Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Р. България” - София, на основание чл. 33 от Устава свиква Общо събрание на Сдружението на 21 февруари 2010 год. (неделя), от 10.00 часа в Аулата на Лесотехнически университет, гр. София, ж.к. “Дървеница”, бул. ”Климент Охридски” № 10, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2009 година;
2. Доклад на Контролния съвет;
3. Утвърждаване на щатно разписание за персонала, работещ по трудов договор със Сдружението за 2010 год.;
4. Приемане на бюджета на Сдружение “Фридрих Шилер” за 2010 година;
5. Прекратяване мандата на членове на Управителен съвет по тяхна молба;
6. Попълване състава на Управителен съвет;
7. Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Поканата за свикване на Общо събрание е поставена на мястото за обявления в 55 СОУ “Петко Каравелов” – седалище на Сдружение “Фридрих Шилер”, както и в 145 СУ “Симеон Радев”.