10 февруари 2011 г.

Дни на отворени врати в училищата. Заповядайте!

Инициативата "отворени врати" се провежда по групи с нашите деца и техните преподаватели по немски и български език към Сдружение “Фридрих Шилер”, в двете училища, както следва:

145 СУ “Симеон Радев” – “Младост 1А”

15.02.2011 год. ( вторник )
- 09.00 – 10.30 ч. – всички предучилищни класове
- 15.30 – 17.00 ч. – І “а” и І “б”, ІІ “а” и ІІ “б”, ІІІ “б” и ІV “б” класове

55 СОУ “Петко Каравелов” – “Дървеница”

1. 15.02.2011 год. ( вторник )
– 15.45 – 17.00 ч. – V “б”(двете групи), VІ “а” (двете групи) и VІ “б” (двете групи);

2. 16.02.2011 год. ( сряда )
- 15.45 – 17.00 ч. – V “а” (двете групи), VІІ “а” (двете групи) и VІІ “б” (двете групи);
- 15.30 – 17.00 ч. – І “а” и І “б”, ІІ “а” и ІІ “б”, ІІІ “а” и ІІІ “б”, ІV “а”, ІV “б” и ІV “в” класове

Заповядайте

2 февруари 2011 г.

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Р.България

УС на “Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в България” - София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Сдружението на 27 февруари 2011 год. (неделя), от 10.00 часа в Аулата на Лесотехнически университет, гр. София, ж.к. “Дървеница”, бул. ”Климент Охридски” № 10, при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността на Управителния съвет за 2010 год.;
2.Доклад на Контролния съвет;
3.Утвърждаване на щатно разписание на персонала, работещ по трудов договор със Сдружението за 2011 год.;
4.Приемане на бюджета на Сдружение “Фридрих Шилер” за 2011 година;
5.Промяна в Устава на Сдружение “Фридрих Шилер”;
6.Промяна в Правилника за организация на учебната и възпитателната дейност на Сдружение “Фридрих Шилер”;
7.Освобождаване на членовете на Управителния и Контролния съвет на Сдружението поради изтичане срока на мандата им;
8.Избор на Управителен съвет на Сдружението;
9.Избор на Контролен съвет на Сдружението;
10.Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Поканата за свикване на Общо събрание е поставена на мястото за обявления в 55 СОУ “Петко Каравелов” – седалище на Сдружение “Фридрих Шилер”, а също и в 145 СУ “Симеон Радев”.