2 февруари 2011 г.

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Р.България

УС на “Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в България” - София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на Сдружението на 27 февруари 2011 год. (неделя), от 10.00 часа в Аулата на Лесотехнически университет, гр. София, ж.к. “Дървеница”, бул. ”Климент Охридски” № 10, при следния дневен ред:
1.Отчет за дейността на Управителния съвет за 2010 год.;
2.Доклад на Контролния съвет;
3.Утвърждаване на щатно разписание на персонала, работещ по трудов договор със Сдружението за 2011 год.;
4.Приемане на бюджета на Сдружение “Фридрих Шилер” за 2011 година;
5.Промяна в Устава на Сдружение “Фридрих Шилер”;
6.Промяна в Правилника за организация на учебната и възпитателната дейност на Сдружение “Фридрих Шилер”;
7.Освобождаване на членовете на Управителния и Контролния съвет на Сдружението поради изтичане срока на мандата им;
8.Избор на Управителен съвет на Сдружението;
9.Избор на Контролен съвет на Сдружението;
10.Разни.
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Поканата за свикване на Общо събрание е поставена на мястото за обявления в 55 СОУ “Петко Каравелов” – седалище на Сдружение “Фридрих Шилер”, а също и в 145 СУ “Симеон Радев”.