31 януари 2013 г.

Допълнителна информация за предучилищен клас през учебна 2013/2014 година

Молби по образец ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.30 до 16.00 ч. в двете училища, в сътрудничество с които работи Сдружение “Фридрих Шилер” – 55 СОУ “Петко Каравелов” и 145 СОУ “Симеон Радев”. Срок за приемане на молбите: 01.03.2013 до 29.03.2013 год. включително;
Входният тест ще се проведе през месец април 2013 год. Дата и час за явяване на теста ще се указват в момента на подаване на молбата.
Тестът е доброволен и се провежда от екип на Института по позитивна психотерапия – гр. София, в чиито състав влизат психолози и педагози. Тестът се състои от няколко субтеста, които са предназначени да обследват деца в предучилищна възраст и да установят познавателните и адаптивните им умения в бъдеща учебна среда. Субтестовете мерят моторика, абстрактно логическо мислене, концентрация, психична възраст на децата и покриване на знанията на държавно образователните изисквания за съответната възраст.
Изследването е рецензирано от двама специалисти: професор Ваня Матанова, Директор магистърска програма по клинична и консултативна психология към СУ “Климент Охридски” и Милена Манова, Управител на Института по позитивна психотерапия;
По време на изследването децата работят в група, без родителите, за около 20-25 мин. Следва събеседване с родител/родителите в присъствието на детето (5-10 мин.).
Всеки елемент на теста се оценява с определен брой точки, които формират краен резултат от максимум 100% успеваемост. Класирането след това ще се извършва по низходящ ред, на определен от Управителен съвет на Сдружението квотен принцип. Това ще става след представяне на подписан от госпожа Милена Манова протокол, а имената на приетите деца ще се публикуват на сайта през месец май 2013 год.;
На всички останали въпроси родителите ще получат отговор по време на изследването – в близко помещение до това, в което работят децата.

28 януари 2013 г.

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на "Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Р.България"


УС на “Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в България” - София, на основание чл. 33 от Устава свиква Общо събрание на Сдружението на 17 февруари 2013 год. (неделя), от 09.00 часа в Аулата на Лесотехнически университет, гр. София, ж.к. “Дървеница”, бул. ”Климент Охридски” № 10, при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет за 2012 год.;
2. Доклад на Контролния съвет;
3. Утвърждаване на щатно разписание на персонала, работещ по трудов договор със Сдружението за 2013 год.;
4. Честване на 20 годишния юбилей на  Сдружение ”Фридрих Шилер”;
5. Приемане на бюджета на Сдружение ”Фридрих Шилер ” за 2013  година;
6. Проект за предучилищна подготовка;
7. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на Сдружение “Фридрих Шилер”, събранието ще се проведе същия ден от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

                     Пламен Проданов – Председател на Управителен съвет на Сдружение “Фридрих Шилер”