31 януари 2013 г.

Допълнителна информация за предучилищен клас през учебна 2013/2014 година

Молби по образец ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.30 до 16.00 ч. в двете училища, в сътрудничество с които работи Сдружение “Фридрих Шилер” – 55 СОУ “Петко Каравелов” и 145 СОУ “Симеон Радев”. Срок за приемане на молбите: 01.03.2013 до 29.03.2013 год. включително;
Входният тест ще се проведе през месец април 2013 год. Дата и час за явяване на теста ще се указват в момента на подаване на молбата.
Тестът е доброволен и се провежда от екип на Института по позитивна психотерапия – гр. София, в чиито състав влизат психолози и педагози. Тестът се състои от няколко субтеста, които са предназначени да обследват деца в предучилищна възраст и да установят познавателните и адаптивните им умения в бъдеща учебна среда. Субтестовете мерят моторика, абстрактно логическо мислене, концентрация, психична възраст на децата и покриване на знанията на държавно образователните изисквания за съответната възраст.
Изследването е рецензирано от двама специалисти: професор Ваня Матанова, Директор магистърска програма по клинична и консултативна психология към СУ “Климент Охридски” и Милена Манова, Управител на Института по позитивна психотерапия;
По време на изследването децата работят в група, без родителите, за около 20-25 мин. Следва събеседване с родител/родителите в присъствието на детето (5-10 мин.).
Всеки елемент на теста се оценява с определен брой точки, които формират краен резултат от максимум 100% успеваемост. Класирането след това ще се извършва по низходящ ред, на определен от Управителен съвет на Сдружението квотен принцип. Това ще става след представяне на подписан от госпожа Милена Манова протокол, а имената на приетите деца ще се публикуват на сайта през месец май 2013 год.;
На всички останали въпроси родителите ще получат отговор по време на изследването – в близко помещение до това, в което работят децата.