28 януари 2013 г.

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на "Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Р.България"


УС на “Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в България” - София, на основание чл. 33 от Устава свиква Общо събрание на Сдружението на 17 февруари 2013 год. (неделя), от 09.00 часа в Аулата на Лесотехнически университет, гр. София, ж.к. “Дървеница”, бул. ”Климент Охридски” № 10, при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет за 2012 год.;
2. Доклад на Контролния съвет;
3. Утвърждаване на щатно разписание на персонала, работещ по трудов договор със Сдружението за 2013 год.;
4. Честване на 20 годишния юбилей на  Сдружение ”Фридрих Шилер”;
5. Приемане на бюджета на Сдружение ”Фридрих Шилер ” за 2013  година;
6. Проект за предучилищна подготовка;
7. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на Сдружение “Фридрих Шилер”, събранието ще се проведе същия ден от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

                     Пламен Проданов – Председател на Управителен съвет на Сдружение “Фридрих Шилер”