12 март 2013 г.

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на "Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Р.България”


       УС на “Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в България” - София, на основание чл. 33 от Устава свиква извънредно Общо събрание на Сдружението на 14 април 2013 год. (неделя), от 09.00 часа в Аулата на Лесотехнически университет, гр. София, ж.к. “Дървеница”, бул. ”Климент Охридски” № 10, при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет за 2012 год.;
2. Доклад на Контролния съвет;
3. Освобождаване на членовете на Управителен съвет и на Председателя на УС на Сдружение “Фридрих Шилер”;
4. Освобождаване на членовете на Контролен съвет и на Председателя на КС на Сдружение “Фридрих Шилер”;
5. Избор на нов Управителен съвет;
6. Избор на Председател на Управителен съвет;
7. Избор на нов Контролен съвет;
8. Избор на Председател на Контролен съвет;
9. Разни.
       
       При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от Устава на Сдружение “Фридрих Шилер”, събранието ще се проведе същия ден от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.
  
                                              Пламен Проданов – Председател на Управителен
                                                           съвет на Сдружение “Фридрих Шилер”