19 февруари 2014 г.

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Република България.


Управителният съвет на сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в България - София, на основание чл. 33 от Устава свиква Общо събрание на Сдружението на 22 март 2014 г. (събота), от 09:00 часа в Аулата на Лесотехнически университет, гр. София, жк. “Дървеница”, бул. “Климент Охридски” N 10, при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет за 2013 год.:
2. Доклад на Контролния съвет;
3. Утвърждаване на щатно разписание на персонала, работещ по трудов договор със Сдружението за 2014 год.;
4. Приемане на бюджета на Сдружение “Фридрих Шилер” за 2014 година;
5. Промени в Устава на Сдружение “Фридрих Шилер”;
6. Промени на Правилник на Сдружение “Фридрих Шилер”;
7. Промени в състава на Управителен съвет и Контролен съвет;
8. Разни

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.34 от Устава на Сдружение “Фридрих Шилер”, събранието ще се проведе същия ден от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Спаска Параскова,
Председател на Управителния съвет на Сдружение “Фридрих Шилер”