16 февруари 2015 г.

Покана за провеждане на общо събрание на Сдружение "Фридрих Шилер"

Покана

 за свикване на Общо събрание на Сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Република България


Управителният съвет на сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в България - София, на основание чл. 33 от Устава свиква Общо събрание на Сдружението на 14 март 2014 г. (събота), от 09:00 часа в Аулата на Лесотехнически университет, гр. София, ж-к “Дървеница”, бул. “Климент Охридски” N’10, при следния дневен ред:


1.  Отчет на дейността на Управителния съвет за 2014 год - Доклад на председателя; ГФО; Отчет за изпълнение на бюджет 2014г;

2.      Доклад на Контролния съвет;

3.      Утвърждаване на щатно разписание на персонала, работещ по трудов договор със Сдружението за 2015 год.;

4.  Приемане на бюджета на Сдружение “Фридрих Шилер” за 2015 година;

5.  Обсъждане на предложение за разширяване на сдружението;

6.  Приемане на Правилник;

7.  Разни

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.34 от Устава на Сдружение “Фридрих Шилер”, събранието ще се проведе същия ден от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.