29 декември 2019 г.

Прием в ПГ за учебната 2020/2021

ПРИЕМ
на деца за извънкласна форма на изучаване на немски език 
към Сдружение „Фридрих Шилер“ в подготвителна група през учебна 2020/2021 година

      1. Условия и ред за кандидатстване.
За обучение по немски език в предучилищна група могат да кандидатстват всички деца, навършващи 6 години през 2020 г. Сдружението ще поеме да обучава минимум 132 деца, разпределени в 6 подготвителни класа, от които 2 подготвителни класа в 55 СУ, 2 подготвителни класа в 145 ОУ и 2 подготвителни класа в 131 СУ, от които до 55 ползващи предимство съгласно правилата на сдружението (деца, имащи по-голям/а брат/сестра, обучаващ се по програмата на сдружението и деца на преподаватели в сдружението). Всеки родител/настойник, който желае детето му да се обучава по програмата на сдружението, подава заявление за кандидатстване по образец на сдружението, придружено с копие на акт за раждане на детето, декларация по образец на сдружението за запознаване и приемане на условията по приема на деца и декларация по образец на сдружението за съгласие на обработка на лични данни.  Заявленията ще се подават в периода: 03.02.2020г. до 28.02.2020г., включително. Заявленията се подават на адрес гр. София, бул. „Александър Малинов" №23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет.ІІ, офис 80 , от 08:30ч. до 13:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч., само в работни дни. Входът за офисите е от задната страна на сградата. Тел. за информация: 02/4833675. При подаване на заявление родителят предоставя целево дарение, обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване, в размер на минимум 40 лв. и получава входящ номер с дата, час и място на явяване за тестово изследване.
       2. Подборна процедура
Подборната процедура на кандидатите се провежда от екип специалисти, включващ педагози и психолози и измерва когнитивните, езикови и психомоторни умения на кандидатите, с оглед изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение. Тестовото изследване е анонимно и се провежда само на 22.03.2020г. Резултатите от индивидуалните постижения се изразяват цифрово с количествени оценки. УС приема и обявява списък на одобрените за обучение кандидати и резерви, класирани по низходящ ред на количествена оценка от тестовото изследване. При кандидати братя и сестри, които са близнаци, когато единият близнак е приет, се записва и другият/те близнаци.
      3. Записване на приетите деца.
  Резултатите от подборната процедура се обявяват до 17.04.2020г. Одобрените за изучаване на немски език към сдружението деца, се записват през м. юни, като допълнително се обявяват точните дати, съобразно датите за записване в училищата, на горепосочения адрес за подаване на документи. При записване родителят на детето подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец на сдружението и дава съгласие за обработка на лични данни.
  Родителите имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете през последната седмица на м. юни, при представяне на документ за самоличност и след предварителна заявка на следните имейл адреси - silvia.petkova@schillerbg.org, maya.petrova@schillerbg.org, която заявка се подава от началото на м. юни до изчерпване на часовете. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване.
       4. Сдружение „Фридрих Шилер“ не осъществява дейност по подготовка на деца за тестово изследване и не е възложило и/или оторизирало лица и организации да провеждат такава.
       Тестовото изследване измерва знания и умения, които децата придобиват  в детските градини, съгласно утвърдените държавни образователни стандарти за входно ниво във втора предучилищна група.  Специализирана подготовка на децата не е необходима. За улеснение на родителите, при желание за допълнителна работа с децата, по-долу е обявена подходяща за възрастта литература с материали.
        Препоръчителна литература за подготовка:
а/ Играя и уча. Концентрация, изд. Просвета
б/  Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв!, изд. Фют
в/  Голяма книга за детската градина за 4-6 години и за 5-7 години, изд. Фют
г/  Азбука на мисленето – първа част

Важно! Приемът на учениците в подготвителен клас на училищата партньори се извършва от училищата по решение на педагогическия съвет, съгласно Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община /линк към текста на наредбата/. Сроковете и други условия за прием за всяко училище се обявява на сайта му.

Сдружението ще обучава само одобрени деца, след проведена подборна процедура по настоящите правила. Сдружението няма да поема обучението по немски език на деца, които са приети в предучилищен клас в училище, но не са покрили критериите и не са класирани за обучение към сдружението. Одобрените от сдружението деца, трябва да кандидатстват и да бъдат приети в някое от училищата партньори, отделно и независимо от кандидатстването в сдружението, за да е възможно включването им в извънкласна форма на изучаване на немски език.