16 януари 2021 г.

Прием в ПГ за учебната 2021/2022

 

!!! Поради удължаване на епидемичната обстановка в страната до края на април 2021, тестът за прием в Сдружение Фридрих Шилер в подготвителна група  за учебната 2021/2022 г. ще се проведе само под онлайн форма.  


ПРИЕМ

на деца за извънкласна форма на изучаване на немски език към Сдружение „Фридрих Шилер“ в подготвителна група през учебна 2021/2022 година

 

1. Условия и ред за кандидатстване.

За обучение по немски език в предучилищна група могат да кандидатстват всички деца, навършващи 6 години през 2021 г. Сдружението ще поеме да обучава 132 деца в 6 подготвителни класа, разпределени както следва:  2 ПК в 55 СУ, 2 ПК в 145 ОУ и 2 ПК в 131 СУ, от които до 50 ползващи предимство съгласно правилата на сдружението (деца, с по-голям/а брат/сестра, обучаващ се по програмата на сдружението и деца на преподаватели в сдружението).

Всеки родител/настойник, който желае детето му да се обучава по програмата на сдружението, следва в периода от 01.02.2021 г. до 26.02.2021 г. /вкл./, да подаде по електронен път на адрес schiller@schillerbg.org, изброените документи:

1. Попълнено и подписано Заявление, в едно с декларация за запознаване и приемане на условията по приема на деца и декларация за съгласие на обработка на лични данни за кандидатстване - по образец на сдружението;

/свали образец на заявление в едно с декларации от тук/

/запознай се с уведомление за лични данни от тук/

2. Копие на Акт за раждане на кандидата;

3. Платежно нареждане за направено по банков път целево дарение, обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване, в размер на 40 лв., по следната сметка: IBAN: BG40BPBI79401043915501, BIC: BPBIBGSF Получател: Сдружение Фридрих Шилер; 

След изпращане на документите, в рамките до 2 работни дни,  родителят получава отговор с входящ номер и допълнителна информация във връзка с провеждането на изследването и обучението в сдружението.

Телефон за допълнителна информация: 02/4833675

 2. Подборна процедура

Подборната процедура на кандидатите се провежда от екип специалисти, включващ педагози и психолози и измерва когнитивните, езикови и психомоторни умения на кандидатите, с оглед изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение. Тестовото изследване е анонимно и се провежда присъствено само на 21.03.2021 г. С оглед на епидемиологичната обстановка през март, при условие, че стане невъзможно присъствено провеждане на тестовото изследване, ще се проведе устен дистанционен изпит през платформа /скайп/, за което кандидатите ще се уведомяват изрично до 10.03.2021 г. , в едно с график на провеждане. Резултатите от индивидуалните постижения се изразяват цифрово с количествени оценки. УС приема и обявява списък на одобрените за обучение кандидати и резерви, класирани по низходящ ред на количествена оценка от тестовото изследване. При кандидати братя и сестри, които са близнаци, когато единият близнак е приет, се записва и другият/те близнаци.

 4. Записване на приетите деца.

Резултатите от присъствената подборна процедура се обявяват до 30.04.2021г. Одобрените за изучаване на немски език към сдружението деца, се записват през м. юни, като допълнително се обявяват точните дати, съобразно датите за записване в училищата. При записване родителят на детето подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец на сдружението и дава съгласие за обработка на лични данни.

    При присъствено провеждане на тестово изследване, родителите имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете през последната седмица на м. юни, при представяне на документ за самоличност и след предварителна заявка на следния имейл адрес - silvia.petkova@schillerbg.org, която заявка се подава от началото на м. юни до изчерпване на часовете. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване.

5. Сдружение „Фридрих Шилер“ не осъществява дейност по подготовка на деца за тестово изследване и не е възложило и/или оторизирало лица и организации да провеждат такава.

    Тестовото изследване измерва знания и умения, които децата придобиват  в детските градини, съгласно утвърдените държавни образователни стандарти за входно ниво във втора предучилищна група.  Специализирана подготовка на децата не е необходима. За улеснение на родителите, при желание за допълнителна работа с децата, по-долу е обявена подходяща за възрастта литература с материали.

Препоръчителна литература за подготовка:

а/ Играя и уча. Концентрация, изд. Просвета

б/  Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв!, изд. Фют

в/  Голяма книга за детската градина за 4-6 години и за 5-7 години, изд. Фют

г/  Азбука на мисленето – първа част

6. Важно! 

    Приемът на учениците в подготвителен клас на училищата-партньори се извършва от училищата, съгласно съответните утвърдени разпоредби и по решение на Педагогическия съвет. Критерии, срокове и други условия за прием в училищата се обявяват на съответните сайтове на училищата.

    Сдружението ще обучава само одобрени деца, след проведена подборна процедура по настоящите правила. Сдружението няма да поема обучението по немски език на деца, които са приети в предучилищен клас в училище, но не са покрили критериите и не са класирани за обучение към сдружението. Одобрените от сдружението деца трябва да кандидатстват и да бъдат приети в някое от училищата-партньори, отделно и независимо от кандидатстването в сдружението, за да е възможно включването им в извънкласна форма на изучаване на немски език.