11 март 2021 г.

Външен прием за обучениe в първи клас през учебната 2021/2022

     Сдружение “Фридрих Шилер” обявява за учебна 2021/2022 год. прием в първи клас с изучаване на немски език в извънкласна форма с цел попълване на свободни места в училищата-партньори.

В периода 12.04.2021 г. - 12.05.2021 г. /включително/,  желаещите подават по електронен път на адрес schiller@schillerbg.org, следните документи:

1. Попълнено и подписано Заявление, в едно с декларация за запознаване и приемане на условията по приема на деца и декларация за съгласие на обработка на лични данни за кандидатстване - по образец на сдружението;

/свали образец на заявление в едно с декларация от тук/

/запознай се с уведомление за лични данни от тук/

2. Копие на Акт за раждане на кандидата;

3. Платежно нареждане за направено по банков път целево дарение, обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване, в размер на 40 лв., по следната сметка: IBAN: BG40BPBI79401043915501, BIC: BPBIBGSF Получател: Сдружение Фридрих Шилер; 

След изпращане на документите, в рамките до 2 работни дни,  родителят получава отговор с входящ номер.

Телефон за допълнителна информация: 02/4833675; 0886/359 789

 

Кандидатите за прием и обучение към сдружението следва да се явят на:

- тест за определяне на степента на адаптивност, който се провежда от психолозите на сдружението;

- изпит по немски език, който се провежда от комисия с преподаватели по немски език, работещи в сдружението.  

Датата на провеждането им се определя след крайния срок на подаване на документите – 12.05.2021 год., но не по-късно от края на май.

Изпитите се провеждат присъствено и само при обективна невъзможност дистанционно.

За обучение към сдружението ще бъдат одобрени кандидати, които успешно са преминали тестовото изследване и изпита по немски език и са класирани съгласно критериите на Столична община за обучение в първи клас в училище-партньор.