10 март 2022 г.

Покана за свикване на изборно общо събрание на 01.10.2022 г.

              Управителният съвет на сдружение “Фридрих Шилер” за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в Република България, на основание чл. 33 от Устава, свиква общо събрание на Сдружението на 01.10.2022 г. /събота/, от 08:30 часа в гр. София, в Аулата на Лесотехнически университет, гр. София, ж.к. “Дървеница”, бул. “Климент Охридски” N’10, при следния дневен ред: 

1. Промени в Устава и Правилника на Сдружението;

2. Освобождаване на членовете на УС и КС;

3. Избор на членове на УС и избор на председател на УС;

4. Избор на членове на КС и избор на председател на КС;

5. Членски внос и финансово състояние на сдружението;

6. Разни;


При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.34 от Устава на Сдружението, събранието ще се проведе същия ден от 9:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

  

3 март 2022 г.

Външен прием за обучениe в 1-ви клас за учебната 2022/2023


    Всеки родител/настойник, който желае детето му да кандидатства за външен прием в първи клас с обучение по немски език по програмата на сдружението, подава следните документи:

1. Заявление за кандидатстване, в едно с декларация за запознаване и приемане на условията на сдружението по приема на деца, по образец на сдружението;

2. Копие на Акт за раждане на детето;

3. Декларация за съгласие на обработка на лични данни по образец на сдружението;

4. Целево дарение в размер на 40 лв., обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване, платено на място или по банков път;

         Свали образец назаявлението в едно с декларациите от тук

Запознай се с уведомление за поверително третиране на лични данни от тук


Документи се подават в периода 11.04.2022 г. до 11.05.2022 г., в зависимост от епидемиологичната обстановка в страната, по електронен път на адрес  schiller@schillerbg.org или на място на адрес гр. София, бул. „Александър Малинов" № 23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет.ІІ, офис 95 , от 08:30 ч. до 13:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. Входът за офисите е от задната страна на сградата.  Тел. за информация: 02/483 36 75. 


Децата, за които е заявено желание да кандидатстват, се явяват в периода от 16.05.2022 г. до 20.05.2022 г. , на насрочените:

- тест за училищна готовност, който се провежда от психолозите на сдружението;

- изпит по немски език, който се провежда от комисия с преподаватели по немски език, работещи в сдружението.   


За обучение към сдружението ще бъдат одобрени кандидати, които успешно са преминали тестовото изследване и имат оценка от изпита по немски език минимум (Добър) 4. Родителите се уведомяват за резултите на детето чрез имейл, а на сайта се публикува списък на одобрените за записване деца. Одобрените кандидати се записват при условие, че са класирани през ИСОДЗ ПГУ и І клас за обучение в първи клас в училище-партньор /55 СУ „Петко Каравелов”; 145 ОУ „Симеон Радев” и 131 СУ „К. А. Тимирязев”/

5 януари 2022 г.

Прием на деца за обучение в подготвителна група през учебната 2022/2023 г.

ПРИЕМ

на деца за извънкласна форма на изучаване на немски език към Сдружение„Фридрих Шилер“

в подготвителна група през учебна 2022/2023 година

 

Условия и ред за кандидатстване.

За предучилищна група могат да кандидатстват всички деца, навършващи 6 години през годината на кандидатстване и са приети за обучение в едно от училищата партньори на сдружениет /145 ОУ Симеон Радев, 55 СУ Петко Каравелов, 131 СОУ Климент Ар. Тимирязев/.

Всеки родител/настойник, който желае детето му да кандидатства, подава следните документи:

1. Заявление за кандидатстване по образец на сдружението, в едно с  декларация по образец на сдружението за запознаване и приемане на условията по приема на деца и декларация по образец на сдружението за съгласие на обработка на лични данни;

Свали образец назаявлението в едно с декларациите от тук

Запознай се суведомление за поверително третиране на личниданни от тук

2. Копие на Акта за раждане на детето;

3. Целево дарение в размер на 40 лв., обезпечаващо разхода по провеждане на тестовото изследване, платено на място или по банков път по следната сметка: IBAN: BG40BPBI79401043915501, BIC: BPBIBGSF Получател: Сдружение Фридрих Шилер; 

Документи се подават в периода 12.05.22 г. /четвъртък/ – 07.06.22 г. вкл. /вторник/ и в зависимост от епидемиологичната обстановка в страната по електронен път на адрес schiller@schillerbg.org или на място на адрес гр. София, бул. „Александър Малинов" №23, ТЦ „Сити Пойнт”, ет.ІІ, офис 95 , от 08:30ч. до 13:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч. Входът за офисите е от задната страна на сградата.  Тел. за информация: 02/483 36 75. 

При подаване на документите родителя/настойника получава входящ номер, уведомление за поверително третиране на лични данни и информация за дата и място за явяване на детето на тестово изследване. При подаване на документите по електронен път тази информация се връща по имейл в същия или следващия работен ден.

Подборна процедура

Подборната процедура на кандидатите се провежда присъствено, а при невъзможност поради ограничения налагани от епидемиологичната обстановка в страната дистанционно, в периода след 07.06.2022г., от екип специалисти, включващ педагози и психолози и измерва когнитивните, езикови и психомоторни умения на кандидатите, с оглед изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение. До 01.07.2022 г. УС приема и обявява на сайта на сдружението списък на одобрените за обучение кандидати класирани по низходящ ред на получената оценка. При кандидати братя и сестри, които са близнаци, когато единият близнак е приет, се записва и другият/те близнаци.

Записване на приетите деца.

Одобрените за изучаване на немски език към сдружението деца, се записват в едноседмичен срок след обявяване на резултатите. 

При записване родителят на детето подава заявление за членство по образец на сдружението,  в едно с декларация по образец на сдружението и дава съгласие за обработка на лични данни.

При условие, че се е провел присъствен тест, родителите имат право да се запознаят с данните от тестовото изследване на собственото си дете през периода на записване, при представяне на документ за самоличност и след предварителна заявка на следните имейл адреси - silvia.petkova@schillerbg.org, veska_ivanova@gbg.bg. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на задачите от тестовото изследване

 

Сдружение „Фридрих Шилер“ не осъществява дейност по подготовка на деца за тестово изследване и не е възложило и/или оторизирало лица и организации да провеждат такава. Тестовото изследване измерва знания и умения, които децата придобиват  в детските градини, съгласно утвърдените държавни образователни стандарти за входно ниво във втора предучилищна група.  Специализирана подготовка на децата не е необходима.

За улеснение на родителите, при желание за допълнителна работа с децата, по-долу е обявена подходяща за възрастта литература с материали.

     а/ Играя и уча. Концентрация, изд. Просвета

     б/  Мисли бързо! Решавай бързо! Бъди пръв!, изд. Фют

     в/  Голяма книга за детската градина за 4-6 години и за 5-7 години, изд. Фют

     г/  Азбука на мисленето – първа част

     

     Внимание: Приемът на учениците в подготвителен клас на училищата партньори се извършва от училищата, съгласно съответните утвърдени разпоредби и по решение на Педагогическия съвет. Критерии, срокове и други условия за прием в училищата се обявяват на съответните сайтове на училищата.